- ببینم تو همیشه وقتی با زنت دعوات میشه..اینطوری بهم میریزی؟!!..

- نه بابا..وقتایی که  توی دعوا  پای مهریه رو وسط میکشه!!..

/ 0 نظر / 16 بازدید